Hvorfor Agder? Workshop med Trainee Sør

April 23, 2024

Torsdag 18. april 2024 samlet en rekke engasjerte aktører seg fra Agder-regionen for workshopen "Hvorfor Agder?", arrangert av Agdering og Trainee Sør. Dette initiativet er en del av prosjektene RECRUIT og Vekst i Sør, som begge sikter mot å fremme regional utvikling og tiltrekke seg dyktige fagfolk til Sørlandet.

Workshopen ble innledet av daglig leder i Trainee Sør, Anna Gunningsberg, som ga oss en innføring i hvorfor dette temaet var valgt for workshopen og hva utbyttet av workshopen skulle bidra til.  

Renate Hægeland tok oss igjennom dagens agenda og ledet oss gjennom dagen med innholdsrike foredrag og en engasjerende workshop.

Kreativitet, industrivekst og internasjonal rekruttering: Foredragene som formet workshopen "Hvorfor Agder?"

Emelie Langemyr fra NORCE Research tok for seg hvordan stedskvaliteter påvirker flyttemønstre og næringsutvikling i en nordisk kontekst, spesielt i forhold til den kreative klassen. Hun understreket at mens hovedstadsregioner ofte konkurrerer om rekruttering av kreativt talent, tilbyr hver bytype unike kvaliteter som tiltrekker seg personer i forskjellige livsfaser. Hovedstadsregioner fremhever 'Florida-kvaliteter' som toleranse, talent og teknologi, mens mellomstore byer tilbyr en blanding av storby- og lokalsamfunnsfordeler, og perifere byer blir ofte sett på som tryggere og mer kostnadseffektive steder å oppdra barn.

Tom Fidjeland, CEO for GCE Node, delte innsikt fra oljeserviceindustrien. Han beskrev hvordan bransjen opplevde en betydelig bemanningsøkning tidlig på 2000-tallet og fremhevet ulike faktorer som bidro til denne veksten. Tilstedeværelse på utdanningsinstitusjoner, spesielt ved Universitetet i Agder (UiA), var en av nøkkelfaktorene, ettersom UiA viste seg å være svært mottakelig for oljeservicebransjens behov. Fleksibiliteten i arbeidsmarkedet spilte også en viktig rolle, med arbeidskraft tilgjengelig i regionen som kunne omskoleres. I tillegg sørget en sterk ordrereserve for stabilitet, og da ordrene etter hvert avtok, hadde de oppsagte fra oljeservicebransjen ofte andre jobbmuligheter i regionen. Fidjeland understreket også betydningen av internasjonal rekruttering som en avgjørende faktor for å opprettholde suksessen i bransjen.

Elisabeth Meidel fra Morrow Batteries snakket om selskapets arbeid med å integrere utenlandsk arbeidskapasitet i Agder. Hennes personlige beretning om flyttingen til London ga et menneskelig perspektiv på utfordringene og mulighetene som følger med internasjonal rekruttering. Viktigheten av å inkludere hele familien i overgangsprosessen ble også vektlagt, noe som er sentralt for å sikre en vellykket integrering. Hun presiserte også viktigheten av samarbeidet med Relocation Agder og Welcome Hub Agder og hvordan de bidrar der arbeidsgiver ikke har mulighet for å bidra.

Rekruttering og regional vekst: Agdering og Trainee Sør samler ressurser

For å ta tak i utfordringene med rekruttering til Agder, er det igangsatt to forprosjekter. Forprosjektet «Vekst i Sør» er operasjonelt innrettet, mens «RECRUIT» til NORCE/Agdering tar sikte på å samle inn data for å kunne anbefale rekrutteringstiltak i samarbeid med regionale aktører.

Øyvind Berdal, kommunikasjonsrådgiver i Agder Fylkeskommune, presenterte Vekst i Sør-forprosjektet, som har som mål å samle alle initiativer for å støtte regionens vekst. Dette inkluderer tiltak for å bedre næringslivets vilkår og arbeidsmarkedets dynamikk i Agder.

Fredrik Kullerud fra Agdering introduserte RECRUIT-prosjektet, som spesifikt tar sikte på å møte arbeidsmarkedsutfordringene i regionen ved å gjøre Agder til et mer attraktivt sted for kvalifiserte fagfolk.  

Workshopen ble en arena for å dele erfaringer og idéer, og engasjementet blant deltakerne var tydelig. Med hele 438 responser på seks spørsmål fra nesten 50 deltakere, reflekterte interessen for temaene og bidro til en dypere forståelse av hvordan Agder kan fortsette å vokse og tiltrekke seg talent. Workshopen hadde deltakere fra Trainee Sør, Arendal kommune, Arendal Fossekompani, Grimstad Kommune, JJ Ugland Companies, Kristiansand Kommune, Nye Veier AS, Sopra Steria AS, Sparebanken Sør, Sørlandet sykehus HF, UiA og Å Energi.

"Hvorfor Agder?": En katalysator for endring og utvikling  

Arrangementet understreket behovet for kontinuerlig innovasjon og tilpasning i en stadig mer globalisert verden, hvor Agder-regionen har alle forutsetninger for å stå som en sterk konkurrent på den internasjonale arenaen. Med en slik dedikasjon til vekst og utvikling, er Agder godt posisjonert til å bli et enda mer attraktivt sted for næringsliv og nye talenter.  

"Hvorfor Agder?" var ikke bare en workshop, men en katalysator for endring og utvikling, og et levende bevis på regionens potensiale og ambisjoner.