Nytt forskningsprosjekt: Rekruttering til Agder

October 3, 2023

Forskningsprosjekt om å tiltrekke og beholde ekstern arbeidskraft og kompetanse i Agder

Kort bakgrunn og overordnet mål:

I Agder-regionen vil det de nærmeste årene være stort behov for å tiltrekke seg og beholde ekstern arbeidskraft og kompetanse. Framskrivinger viser betydelige udekkede kompetansebehov og manglende arbeidskraft i både Agderregionen og landet, i både offentlig og privat sektor. Etableringen av Morrow sin batterifabrikk i Arendal vil alene medføre behov for flere tusen ansettelser.  

Det er i dag høy internasjonal konkurranse om denne arbeidskraften, og arbeidsinnvandring til landet har vært nedadgående siden 2011, noe som det uttrykkes bekymring over fra arbeidslivsorganisasjoner og myndighetenes side. I NOU 2022: 18 Mellom mobilitet og migrasjon skisseres det også et behov for å legge langt bedre til rette for integrering av arbeidsinnvandrere i norsk arbeids- og samfunnsliv. Erfaringer viser at det kan være behov for å tilrettelegge for lokalsamfunnsinkludering blant norske tilflyttere også for å forhindre høyt og kostbart gjennomtrekk. Det er i dag en hel del fragmenterte initiativer på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå, noe som fordrer samskaping og koordinering på tvers av sektorer og virkemiddelområder.  

Det overordnede målet med prosjektet er på denne bakgrunnen å utvikle innovative og kunnskapsbaserte tiltak og samarbeid på tvers av sektorer for på best mulig måte tiltrekke og beholde ekstern arbeidskraft og kompetanse til regionen.  

Mulige virkemidler som prematurt ble foreslått inkluderer utviklingen av en digital plattform for regionen; database over arbeidstakere; fasilitering av samskaping mellom relevante aktører og tiltak på tvers av sektorer; og forankring av Welcome Hub Agder i aktuelle bedrifter; næringsforeninger og offentlige virksomheter. Agdering har også gjennomført workshop med regionale bedrifter for å kartlegge behov og mulige tiltak. Men utgangspunktet er at forskningsbasert kunnskapsinnhenting gjennom for- og hovedprosjekt skal danne utgangspunkt for forslaget til tiltak.

For å sikre suksessen til dette prosjektet, har vi dannet en ildsjelgruppe bestående av dedikerte medlemmer. Deltakerne i denne gruppen er:

 • Birthe Helland
 • Emma Ghazal Kawkab
 • Anne Klepsland Simonsen
 • Atle Homme
 • Eugene Guribye
 • Megan Strand
 • Odd Joar Svensson
 • Henrik Lindegaard Andersen
 • RIHEL Baljinder
 • Ingvild Jensen
 • Kjersti Vikse Meland
 • Fredrik Kullerud

Som en del av dette initiativet er det satt i gang prosesser for å søke om midler til et forprosjekt. Dette forprosjektet vil danne grunnlaget for hovedprosjektet og sikre at vi har alle nødvendige ressurser for å oppnå våre mål.